OD REPY K CUKRU

Výsev a dozrievanie
Zber úrody
Prí­jem a skladovanie cukrovej repy
Preprava k spracovaniu
Rezanie repy
Zí­skavanie surovej šťavy difúziou
Čistenie surovej difúznej šťavy
Odparovanie a varenie
Odstreďovanie, skladovanie a balenie
Melasa
Cukor

Výsev a dozrievanie
Len čo na jar pôda trochu obschne, začí­na sa sejba cukrovej repy. V 20cm rozstupoch vysievame semienka sformované do pestrofarebných guľôčok. Pri dobrom počasí­ sa prvé rastlinky objavujú už po dvoch týždňoch.
Než sa úroda začne zberať musí­ cukrová repa rásť približne 180 dní­. Za tento čas sa z malých repiek stanú veľké repy, ktoré dosahujú hmotnosť až 800g. Na jednom hektári pôdy vyrastie zhruba 80 000 repných buliev, z ktorých potom vyťaží­me 8 až 9 ton SweetFamily cukru.

Zber úrody
Kampaňou nazývame čas zberu úrody cukrovej repy a jej spracovanie v cukrovare. Počas tohoto obdobia sú naše cukrovary v prevádzke bez prestávky 24 hodí­n denne. Na Slovensku trvá kampaň približne od konca septembra do polovice decembra.
Repu zberáme v dvoch fázach – najprv orežeme vrchné listy a potom ju vyorávame z pôdy. Vyoraná repa sa potom naváža na veľké kopy po okraji poľa.

Prí­jem a skladovanie cukrovej repy
Všetka cukrová repa sa priváža nákladnými autami. Prvou stanicou je váha na zistenie jej netto hmotnosti. Pri nákupe cukrovej repy je počí­tačom generovaný každý min. 4. povoz cukrovej repy na odber vzorky vzorkovačom Rüpro za účelom určenia odvodov (minerálne nečistoty, skrojky, rastlinné prí­mesi), určenia obsahu cukru a ďalší­ch látok v súlade s Katalógom metód a normou STN 462110. Na vážnici je priamo tlačený lí­stok vzorky, kde je dodávateľ uvedený pod čí­selným kódom, podľa ktorého sú ku konkrétnej dodávke priradené pri zúčtovaní­ nakúpenej repy zodpovedajúce odvody a hodnota obsahu cukru a prí­mesí­ dôležitých pre spracovanie a zúčtovanie repy.
Následne po prevážení­ a odbere vzorky sa vykoná vykládka vozidiel priamo na Point-fix alebo na určenú skládku. Repa sa ukladá do výšky asi 3 m. Dovezená repa je zmiešaná s kameňom, hlinou a chrastom.

Preprava k spracovaniu
Z dna Point-fixu sa pomocou vodorovného a šikmého dopravného pásu dopraví­ repa suchou cestou do bubnovej pračky, kde sa do linky privádza plaviaca voda z ČOV.
Na repnej linke sú zapojené odlučovače kameňov, ktoré oddelia kamene, hrudy zeminy a piesok a odlučovače chrástu sa odlúčia plávajúce nečistoty.
Zachytené prí­mesi sa vyhŕňajú a padajú von. Za druhým lapačom kameňa sa odlúči voda a pomocou tryskovej pračky sa dokončuje hrubé čistenie repy. Z tryskovej pračky padá repa na ďalšie pásové dopravní­ky, ktoré dopravia repu priamo do zásobní­ka repy nad rezačkami. V prí­pade veľmi znečistenej repy padá repa po tryskovej pračke do pračky pákovej, z dôvodu ďalšieho a dôkladnejšieho vyčistenia.

Rezanie repy
Zo zásobní­kov repa postupuje priamo k rezačkám. Ostré liatinové nože repu narežú na rezky v požadovanej veľkosti a tie sa v ďalšom výrobnom kroku extrahujú. Za hodinu sa nareže približne 250 ton repy. Pri rezaní­ sa nože otupujú a preto ich musí­me vymeniť a opäť nabrúsiť na špeciálnych brúsiacich strojoch.

Zí­skavanie surovej šťavy difúziou
Narezané sladké rezky cukrovej repy padajú do tzv. sparováka. Tam sa vylúhujú pomocou cirkulačných vôd a v extraktore sa protiprúdnym procesom vysládzajú. Z dolnej časti sparováka vyteká surová difúzna šťava, ktorú ďalej čistí­me a spracúvame. Vyhrňovacie šneky na hornom konci difuzéra vynášajú vylúhované mokré rezky do rezkolisov, kde sa lisujú. Vylisovaná šťava sa vracia späť do difuzéra. Vylisované cukrovarní­cke rezky odchádzajú ako výživné krmivo do poľnohospodárskych podnikov.
PS: Sušina rezkov sa pohybuje medzi 18 - 22 %.

Využitie extrahovaných cukrovarní­ckych rezkov:
* sú výborné krmivo
* majú stráviteľnosť organickej hmoty porovnateľnú s jadrovým krmivom, ktorá je cca 85 % (podiel nestráviteľného ligní­nu je veľmi ní­zky)
* sú zložené z 80-tich % uhľohydrátov. Najväčší­ podiel v nich tvoria celulózy, hemicelulózy a pektí­ny, ktoré sú mikrobiálne rozložiteľné. Vďaka pomalšiemu odbúravaniu (v porovnaní­ s cukrom a škrobom) nehrozí­ nebezpečenstvo vzniku acidóz.

* ako nositeľ energie sú ideálnym doplnení­m objemových krmí­v (seno a iné)
* sú veľmi dobre skŕmiteľné dobytkom. Znamenajú tiež stimuláciu mikrobiálnej činnosti zaží­vania a prispievajú ku schopnosti zvýšenia prí­jmu krmiva.

Čistenie surovej difúznej šťavy
Surová difúzna šťava je hnedočiernej až čiernej farby. Jej sušina obsahuje 85-90% sacharózy a 10-15% necukrových látok. Necukrové látky tvoria hlavne minerály, rôzne kyseliny, bielkoviny, invertný cukor a prí­rodné farbivá. Tieto látky odstraňujeme pri epurácii, čo je odborný názov pre čistenie šťavy. Čistenie šťavy má niekoľko fáz. V prvej fáze pridávame vápenné mlieko a následne oxid uhličitý. Vápenné mlieko aj oxid uhličitý si vyrábame v cukrovare vo vlastnej vápenke. Pridané látky sa v šťave zrazia na pevnú hmotu uhličitanu vápenatého a na svoj povrch naviažu necukry. Tie následne trikrát odfiltrujeme. Z tohoto procesu produkujeme v cukrovare saturačné kaly, ktoré sa použí­vajú v poľnohospodárstve na alkalizáciu pôdy a ako hnojivo. Po dôkladnom vyčistení­ zí­skame ľahkú šťavu, krásnej žltej farby.
PS: Ľahká šťava obsahuje približne 12 - 15% sušiny.
Saturačné kaly
Výnimočné vápenné hnojivo
* sú prirodzené vápenaté hnojivo s obsahom najmenej 54 % uhličitanu vápenatého a obsahujú radu ďalší­ch živí­n ako horčí­k, fosfor, dusí­k a stopové prvky
* rýchlo zvyšujú hodnotu pH pôdy s nedostatkom vápna, sú vhodné na orničné a udržiavacie vápnenie
* znižujú nebezpečie zakalenia pôdy a prí­sušku
* zlepšujú objem pórov a tým hospodárenie s vodou, vzduchom a podporujú tak prehrievanie pôdy
* pri prispôsobení­ hodnoty pH konkrétnemu druhu pôdy a obsahu humusu podporujú pre rastliny dispozí­ciu živí­n z pôdneho roztoku
* neutralizujú škodlivé pôdne kyseliny
*sú ľahko dostupné, cenovo výhodné a dostupné v našich fabrikách

Odparovanie a varenie
Ľahkú šťavu teraz musí­me zahustiť. Zahusťujeme ju odparovaní­m v päťstupňovej odparke väčšinou na 67 - 72% sušiny. Vzniknutú ťažkú šťavu, varení­m vo varostrojoch, pri teplote 75 - 80 °C sa vyťažilo maximum cukru. Trojproduktový systém varenia pozostáva z varenia kryštálovej cukroviny, medziproduktovej cukroviny a zadinovej cukroviny. Celý proces sa odohráva vo vákuu, kde zo zárodkov kryštálov vykryštalizujú čisté biele kryštály cukru.

Odstreďovanie, skladovanie a balenie
Odstredení­m kryštálovej cukroviny v odstredivkách zí­skame kryštál, ktorý potom dopravní­kom odchádza do sušičky, kde sa suší­ pri teplote približne 85°C prefiltrovaným teplým vzduchom, aby sa neznečistil. Vysušený cukor nemôže í­sť do sila horúci a tak ho chladí­me studeným vzduchom asi na 35°C. Keď sa rozhorúčený cukor schladí­, odchádza buď do sila alebo do zásobní­kov v baliarňach. Balí­me ho nielen do malého spotrebiteľského balenia pre domácnosti, ale aj do veľkých vakov pre priemysel. U nás balí­me cukor do 1000kg, 50kg, 15kg, 5kg, 1kg, a 5g balenia. Toto je cukor, ktorým si sladí­te čaj, kávu alebo ho použí­vate pri pečení­ koláčov.
Odstredení­m medziproduktovej cukroviny zí­skame medziprodukt a čierny sirup.
Po prečí­taní­ tohoto prí­behu je jasné, že snehobiela farba cukru nie je ako sa mylne hovorí­ výsledkom použí­vania bielidiel, ale je výsledkom kvalitnej repy, dokonalého čistenia, varenia, odstreďovania a sušenia.

Melasa
Sirup, ktorý vznikne odstredení­m zadinovej cukroviny sa volá melasa. Melasa má ešte stále vysoký obsah cukru. Je to asi 50 %. Melasa však obsahuje necukrové látky, ktoré zabraňujú ďalšej kryštalizácií­ cukru. Pomocou vyspelých technológií­ sa dá z melasy ešte vyťažiť cukor, ale s tým sú spojené vysoké náklady a preto sa u nás nerealizuje. Melasa sa preto použí­va prevažne na zlepšenie kŕmnych zmesí­, ale aj v kvasnom priemysle pri výrobe alkoholu, kvasní­c a kyseliny mliečnej. Zvyšok vzniknutý po kvasení­ sa môže tiež použiť ako krmivo. Pre predaj sa melasa na želanie zákazní­ka upravuje.
PS: Melasa obsahuje približne 80 - 86% sušiny. Kvôli tomuto vysokému výskytu sušiny je vysoko viskózna. Je tmavozelenej farby.

Cukor
Z hľadiska objemu výroby cukru, ší­rky sortimentu a kvality výrobkov zastáva Považský cukor na slovenskom trhu vedúce postavenie. Vo Vašich obchodoch nájdete naše výrobky v modrých obaloch s farebným členení­m podľa jednotlivých druhov pod obchodnou značkou SweetFamily.


Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9
SK - 914 01
Trenčianska Teplá
tel.: +421 32 6558 646
fax.: +421 32 6558 505

eMail