» Spoločnosť » IMS » Ochrana ŽP 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Spoločnosť Považský cukor a.s. ani v oblasti ochrany životného prostredia nezaostáva za vyspelými spoločnosťami celej EÚ, ktoré zodpovedajú vysokým nárokom požiadaviek kladených príslušnou legislatívou environmentu a priameho okolia, v ktorom pôsobia.

Základné piliere environmentálneho správania sa našej spoločnosti a trendy neustáleho zlepšovania sa sú vyjadrené aj politike IMS.

 

Aby sme samých seba i verejnosť uistili o správnom nasadení v tejto oblasti, je každoročne naša spoločnosť podrobená auditu treťou stranou, ktorého výsledkom je platný certifikát pre systém environmentálneho manažérstva na vyjadrenie zhody s požiadavkami normy ISO 14001 z roku 2004.

V posledných rokoch sme do oblasti životného prostredia mnoho investovali, počnúc sprostredkovaním nákupu poľnohospodárskej techniky (sejačky, vyorávače, odlučovače zeminy...) a úzkej spolupráce s pestovateľmi cukrovej repy, aby sme dosiahli skvalitnenie základnej suroviny, jej čistoty a zníženia množstva odpadov vznikajúcich pri jej spracovávaní. Postupnou modernizáciou celého cukrovaru od roku 1992 sme zvýšili kapacitu spracovania repy, čím sa zlepšila i energetická účinnosť pri výrobe cukru a vedľajších produktov, čo vplýva na množstvo produkovaných emisií. V roku 2004 bol zrekonštruovaný príjem repy a v roku 2005 technologické zariadenia v tzv. „surovárenskej“ časti a sčasti aj „rafinérskej“ výroby. Počas tohto roku bola zrealizovaná i výstavba novej príjazdovej cesty do cukrovaru, aby sa odľahčilo zaťaženie obce Trenčianska Teplá prichádzajúcimi nákladnými vozidlami s cukrovou repou. Biologická čistiareň odpadových vôd, kde čistíme technologické odpadové vody taktiež prešla rekonštrukciou. Čiastočná úprava vápenky spolu s technologickými úpravami výroby prináša úsporu v spotrebe a využití vápenca a koksu. Naša tepelno-energetická centrála je kategorizovaná ako veľký znečisťovateľ ovzdušia, ale cieľ úspory energií je podporovaný pravidelným denným monitoringom parametrov. Na znižovanie emisií je v spoločnosti vypracovaný program znižovania emisií, súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

SIŽP IŽP Žilina odbor integrovaného povoľovania a kontroly v súlade so zákonom NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal našej spoločnosti Považský cukor a.s. integrované povolenie, ktorým sa povolenéľuje vykonávanie posudzovanej činnosti – výroba cukru a produkcia pary pre technológiu, vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a výroba elektrickej energie a ďalších súvisiacich činností, v prevádzke „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“. Toto povolenie zahŕňa všetky známe vplyvy na životné prostredie s cieľom riadiť ich, eliminovať a neustále sa zlepšovať.


Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9
SK - 914 01
Trenčianska Teplá
tel.: +421 32 6558 646
fax.: +421 32 6558 505

e-mail: info.sk@nordzucker.com

Zodpovedná osoba nad ochranou osobných údajov:
CBsoft, s.r.o.
tel.: +421 948 022 646
e-mail: dpo@cbsoft.sk