Zásady ochrany osobných údajov

 

1 Vymedzenie

Sme potešení, že ste navštívili naše webové stránky a prejavili záujem o našu spoločnosť a naše produkty. Pri ochrane vašich osobných údajov a vášho súkromia sme veľmi prísni. Považský cukor a.s. spracúva osobné údaje pri návšteve našej webovej stránky v súlade s aplikujúcimi sa právnymi predpismi.

Táto webová stránka je poskytovaná a riadená spoločnosťou Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, SK - 914 01, Trenčianska Teplá (“Nordzucker”, “my”, “nás”, “náš”). Tieto zásady ochrany osobných údajov a zásady cookies ("Zásady") vysvetľujú, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a spracúvame počas vašej návštevy a v súvislosti s touto webovou stránkou. Zahŕňajú popis práv dotknutých osôb, vrátane vášho práva namietať niektoré spracúvania, ktoré vykonávame.

Táto webová stránka obsahuje aj odkazy na iné webové stránky. Nordzucker nezodpovedá za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo za obsah týchto iných webových stránok.

2 Ako spracúvame vaše osobné údaje?

a Osobné údaje v súvislosti s vašou návštevou tejto webovej stránky

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery ukladajú v rámci štandardných procedúr IP adresu, ktorú vám priradil váš poskytovateľ služieb, ako aj webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, lokality, ktoré navštívite na našej webovej stránke, typ a verziu vášho prehliadača a operačný systém, ktorý používate, názov hostiteľa prístupového počítača, ako aj dátum a dĺžku návštevy.

Uvedené osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

·         Poskytnúť vám procesy technického spravovania v súvislosti s webovou stránkou; a

·         Implementovať a udržiavať bezpečnostné IT opatrenia.

Osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s vašou návštevou tejto webovej stránky, vymažeme po dobe maximálne 12 týždňov.

b Osobné údaje v súvislosti s vašimi požiadavkami a otázkami

Kontaktný formulár našej webovej stránky vyžaduje, aby ste nám poskytli vaše meno, vašu emailovú adresu a tému a obsah vášho dopytu. Dobrovoľne nám môžete poskytnúť aj ďalšie informácie, napríklad ďalšie kontaktné údaje (ako telefónne číslo alebo poštovú adresu).

Uvedené osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

·         Odpovedať na vaše otázky, alebo vás kontaktovať v súvislosti s vašimi otázkami a požiadavkami, a poskytnúť vám služby a produkty, aby sme vyhoveli vašim otázkam a požiadavkám; a

  • Pre riadenie vzťahov so zákazníkmi.

c Osobné údaje v súvislosti s novinkami, správami a publikáciami

V súvislosti s odberom našich noviniek (newsletter), správ a publikácií zhromažďujeme a spracúvame vaše meno a e-mailovú adresu. Rovnako spracúvame vašu poštovú adresu, ak si vyžiadate dostávať naše tlačené publikácie bežnou poštou.

Uvedené osobné údaje spracúvame výlučne na základe vášho súhlasu na nasledujúce účely:

·         Poskytnúť vám naše novinky, správy, a publikácie;

  • Požiadať vás o účasť na prieskumoch produktov; a
  • Ďalšie reklamné účely.

Pre niektoré novinky používame služby spoločnosti Rocket Sience Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, a to osobitne MailChimp v súvislosti s novinkami. MailChimp je certifikovaný podľa dohody medzi USA a EU "Privacy Shield" s cieľom dodržiavať reguláciu EU o ochrane osobných údajov.

Keď sa zaregistrujete na odber noviniek, tak na serveroch MailChimp v USA budú uložené nasledujúce údaje:

vaše meno, užívateľské meno, titul, kontaktné údaje (ako e-mailová adresa, telefónne číslo) a IT informácie (IP adresa, užívateľské údaje, súbory cookies, online navigačné údaje, údaje o lokalite, údaje o prehliadači). 

MailChimp spracúva tieto údaje za účelom zasielania a hodnotenia noviniek v našom mene. Navyše môže MailChimp tieto údaje tiež spracúvať za účelom optimalizácie a zlepšenia svojich služieb, napr. technická optimalizácia zasielania a prezentácie noviniek. MailChimp zaznamenáva odbery našich noviniek s cieľom umožnenia preukázania, že registračný proces je v súlade s našou procedúrou dvojitého súhlasu. Záznam obsahuje čas vašej registrácie a potvrdenie, ako aj vašu IP adresu. MailChimp tiež zaznamenáva zmeny vašich osobných údajov uložených u MailChimp.

MailChimp vykonáva štatistické prieskumy. Tieto zahŕňajú napríklad, či sa novinky otvorili, kedy sa otvorili, a na ktoré odkazy bolo kliknuté. Z technických dôvodov môžu byť tieto informácie priradené individuálnym príjemcom noviniek. Avšak, nie je ani našou snahou, ani snahou spoločnosti MailChimp monitorovať jednotlivých používateľov. Hodnotenia slúžia na rozpoznanie čitateľských návykov našich používateľov a na prispôsobenie im nášho obsahu.

Z našich noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na odhlásenie nachádzajúceho sa v každom e-maile. Ak sa neprihlásite na odber noviniek, alebo e-mailových služieb, tak žiadne údaje nebudú prenášané. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Rocket Science Group môžete nájsť na http://mailchimp.com/legal/privacy/.

d Osobné údaje v súvislosti s online prihláškou

Na náborové účely spracúvame informácie, ktoré ste nám poskytli v rámci vašej online prihlášky, vrátane vášho CV a ďalších predložených dokumentov, a to aj počas pohovoru. Môžeme použiť softvér e-recruiting, HR Manager, a to pre všetky prihlášky do našej Dánskej (Nordic Sugar A/S), Fínskej (Sucros OY a Suomen Sokeri OY) a Švédskej (Nordic Sugar AB) entity. Pre viac informácií o prihláškach a žiadostiach cez HR Manager prosím pozrite na nich vzťahujúce sa osobitné zásady ochrany osobných údajov. Po podaní prihlášky v priamej reakcii na konkrétne voľné pracovné miesto, bude mať naše oddelenie ľudských zdrojov a príslušné oddelenie našej spoločnosti prístup k vašim osobným údajom.

Vaše osobné údaje obsiahnuté v prihláške (vrátane vašej proaktívnej prihlášky) uchovávame do doby skončenia prijímacie procesu, a to v súlade so zákonom povolenou dobou uchovávania, pokiaľ nám neudelíte súhlas uchovávať vaše osobné údaje na dlhšiu dobu.

e Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje vymažeme v zmysle podmienok uvedených v tejto časti Zásad, pokiaľ v inej časti týchto Zásad nie je výslovne uvedené inak.

Osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s vašimi požiadavkami a dopytmi vymažeme keď sme zodpovedali požiadavky a dopyty, alebo poskytli príslušné služby a/alebo produkty. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, napríklad v súvislosti s vašim odberom noviniek, vymažeme po tom ako súhlas odvoláte.

Ako výnimku, vaše osobné údaje nevymažeme v prípadoch, kde máme oprávnený záujem tieto osobné údaje použiť. Napríklad môžeme stále uchovať vaše osobné údaje na účely riešenia sporov, alebo dodržiavania zákonných povinností. V každom prípade však nebudeme uchovávať alebo používať vaše osobné údaje po dobu dlhšiu ako je uvedené v týchto Zásadách.

f S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Osobné údaje zdieľame a prenášame nasledovným osobám:

·                     ďalším právnym entitám skupiny Nordzucker Group, ak je to nevyhnutné pre účely vymedzené v týchto Zásadách, napríklad ak  sa vaša požiadavka bude týkať inej spoločnosti skupiny Nordzucker Group, alebo v rozsahu nevyhnutnom na interné administratívne účely;

·                     tretím osobám poskytujúcim služby, ktoré vykonávajú spracovateľské operácie v našom mene v súvislosti s touto webovou stránkou a na základe účelov vymedzených v týchto Zásadách (napríklad poskytovatelia webhostingu a technickej podpory, poskytovatelia reklamných emailových služieb, vývojári dátových analýz webovej stránky);

·                     pokiaľ máme povinnosť sprístupniť alebo zdieľať vaše osobné údaje v zmysle zákonných požiadaviek, alebo s cieľom vynútenia, vykonania a obrany práv a majetku, ktoré prináležia spoločnosti Považský cukor a.s. a ďalším spoločnostiam v skupine Nordzucker Group;

·                     vládnym autoritám, a ďalším tretím osobám keď na to budeme vyzvaní zo strany vládnych autorít a orgánov činných v trestnom konaní, alebo to bude iným spôsobom potrebné alebo dovolené zákonom, vrátane no nielen v zmysle súdnych príkazov a rozhodnutí. Rovnako zdieľame užívateľské informácie keď máme dôvod sa domnievať, že niekto poškodzuje alebo zasahuje do práv alebo vlastníctva prislúchajúcich nám, ďalším užívateľom našej stránky alebo komukoľvek inému, kto by mohol byť takýmito aktivitami poškodený.

Okrem vyššie uvedeného, osobné údaje nebudú zdieľané, predávané, alebo prenášané žiadnym iným tretím osobám. Podľa týchto Zásad nespracúvame a neprenášame osobné údaje mimo priestor Európskeho hospodárskeho priestoru (“EHP”) s výnimkou osobných údajov zdieľaných s MailChimp alebo Google v zmysle týchto Zásad.

3 Cookies

Súbory cookies a obdobné technológie ako napríklad označovanie (tagging) používame, aby naše webové stránky (vrátane našich stránok pre mobilné zariadenia) lepšie pracovali a odlíšili vás od ostatných užívateľov.

Všetky údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookies budú použité výlučne len na zvýšenie kvality a dostupnosti obsahu, služieb a podpory pre našich návštevníkov. Údaje môžu byť občasne zverejnené, avšak iba v súhrnnej, osobne neidentifikovateľnej forme, ktorá napríklad uvádza celkový počet návštevníkov stránky.

Pre viac informácií o tom, aké cookies, a na aký účel ich používame prosím pozrite naše Zásady cookies nižšie.

4 Vaše práva

Pre uplatnenie svojich práv uvedených nižšie, prosím pošlite email zodpovednej osobe skupiny Nordzucker Group (pozri sekciu “Kontakt” nižšie).

 

Máte právo kedykoľvek žiadať informácie o svojich osobných údajoch, prijímateľoch vašich osobných údajov, ako aj účeloch, pre ktoré sú vaše osobné údaje spracúvané. Nesprávne osobné údaje opravíme na základe žiadosti. V niektorých prípadoch môžete žiadať, aby sme preniesli osobné údaje, ktoré nám poskytli, ako aj výmaz vašich osobných údajov.

 

Tam, kde sa pri účeloch spracúvania osobných údajov opierame o váš súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať na ďalšie použitia vašich osobných údajov.  

 

Môžete namietať spracúvanie osobných údajov založené na oprávnenom záujme napríklad na zodpovedanie vašich otázok, alebo administratívne účely, a to z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou. Zároveň môžete kontrolovať mieru, do akej im poskytujeme reklamné služby a máte právo kedykoľvek žiadať, aby sme vám prestali zasielať reklamné správy.

 

Veríme, že uspokojíme všetky dopyty, ktoré môžete mať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov. Každopádne v prípade nevyriešených záležitostí máte rovnako právo obrátiť sa aj na orgány ochrany osobných údajov. Sťažnosť môžete podať v členskom štáte, v ktorom máte bydlisko,  pracovisko, alebo kde došlo k údajnému porušeniu právnych noriem o ochrane údajov.

 

5 Kontakt

V súvislosti s vašimi právami prosím kontaktujte zodpovednú osobu skupiny Nordzucker Group na info.sk@nordzucker.com. Zodpovedná osoba skupiny Nordzucker Group je vám tiež k dispozícii v prípade sťažností v súvislosti s akýmikoľvek aspektami ochrany osobných údajov. V prípade iných otázok a pripomienok, prosím kontaktujte Považský cukor a.s..

 

 

Zásady Cookies

Súbory cookies a obdobné technológie ako napríklad označovanie (tagging) používame, aby naše webové stránky (vrátane našich stránok pre mobilné zariadenia) lepšie pracovali a odlíšili vás od ostatných užívateľov. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia do vášho počítaču, inteligentného telefónu, alebo iných IT zariadení keď navštívite naše webové stránky. Súbory cookies umožňujú rozpoznať adresu vášho počítača / IP adresu a zbierať informácie o stránkach, ktoré navštevujete, a ktoré funkcie používate.

1 Druhy cookies

Používame nasledovné súbory cookies:

Prísne nevyhnutné cookies. Toto sú cookies, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie našich služieb. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré vám umožňujú sa prihlásiť do zabezpečených častí našich služieb.

Funkčnostné cookies. Tieto sú používané, aby ste boli rozpoznaní pri návrate do našich služieb. Toto nám umožní pre vás personalizovať náš obsah, pozdraviť vás menom a zapamätať si vaše preferencie (napríklad vašu voľbu jazyka alebo regiónu). Informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu aktivitu prehliadania na iných stránkach.

Analytické/výkonnostné cookies. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú naše služby. Napríklad používame Google Analytics, aby sme pomohli pochopiť, ako zákazníci prichádzajú na naše stránky, prehliadajú alebo používajú naše stránky a pomáhajú nám zlepšiť spôsob, akým fungujú naše webové stránky a aplikácie, napríklad tým, že zabezpečia, aby užívatelia jednoducho našli to, čo hľadajú. Údaje uložené týmito cookies nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená vaša individuálna identita.

Cookies tretích strán. Tieto cookies sú používané našimi obchodnými partnermi a poskytovateľmi služieb v rámci našich služieb na tie isté účely ako sú uvedené.

2 Podrobnosti o cookies a podobných technológiách používaných na našej webovej stránke

a Vlastné cookies

Súbory cookies používame ako súčasť nášho systému na správu obsahu (poskytovaného poskytovateľmi služieb tretích strán), aby umožnili stránke uchovávať pretrvávajúce informácie na stránkach na základe vašich preferencií a aktivít na stránkach, napríklad jazykových preferencií. Informácie zhromaždené týmto súborom cookies budú v pamäti vášho počítača uložené počas trvania relácie vášho prehliadača.

b Google

Cookies a obdobné technológie poskytované Google, Inc. (“Google”) používame na rozličné účely.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Google si môžete prečítať v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en).

Google Analytics

Používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Informácie vytvorené súborom cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využíva tieto informácie v našom mene na účely hodnotenia vášho užívania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre poskytovateľa webových stránok.

Programový kód Google Analytics sme rozšírili vložením funkcie “gat._anonymizeip(), tak aby Google skrátil/anonymizoval posledný oktet IP adresy pre členské štáty Európskej únie, ako aj ďalších členov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len v ojedinelých prípadoch je celá IP adresa zaslaná a skrátená servermi Google v USA.

Zhromažďovaniu a používaniu údajov (cookies a IP adresu) spoločnosťou Google môžete zamedziť prostredníctvom stiahnutia a nainštalovania doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcej adrese (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk). Okrem toho môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, tak nemusíte mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok.

So spoločnosťou Google sme sa dohodli na outsourcingu spracúvania našich údajov a úplnej implementácii striktných požiadaviek nemeckých orgánov ochrany osobných údajov pri používaní Google Analytics.

Ďalšie informácie o Google Analytics môžete nájsť na        http://www.google.com/analytics/terms/de.html a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.

Google reCAPTCHA

Na bezpečnostné účely používame reCAPTCHA, a to najmä na ochranu našej webovej stránky pred pred neoprávneným automatizovaným prehľadávaním a spamom. Služba reCAPTCHA hodnotí, či údaje poskytované na našej webovej stránke, napr. v našom kontaktnom formulári boli poskytnuté človekom alebo automatizovaným programom. Na tento účel reCAPTCHA automaticky vyhodnocuje rôzne informácie (napríklad IP adresu, ako dlho bol užívateľ na webovej stránke, alebo pohyby myši vykonané používateľom).

Ďalšie informácie o Google reCAPTCHA môžete nájsť na https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Web Fonts

Na zabezpečenie jednotného zobrazenia písma používame Google Web Fonts. Keď otvoríte našu webovú stránku, tak váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma. Pre tento účel váš prehliadač vytvorí spojenie so servermi Google a prenesie vašu IP adresu.

Google Maps

Google Maps používame na uľahčenie vyhľadania miest a adries, ktoré špecifikujeme na našich webových stránkach. Na využívanie Google Maps, je potrebné spracúvať vašu IP adresu, ktorá je všeobecne prenášaná na server Google v USA a tam uložená.

c Vimeo

Naša webová stránka využíva funkcie poskytované video portálom Vimeo. Túto službu poskytuje spoločnosť Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok obsahujúcich doplnok Vimeo, informácie sa prenesú na servery Vimeo v USA. Tu je server Vimeo informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Vimeo navyše obdrží vašu IP adresu. Toto platí aj vtedy, keď nie ste prihlásený do Vimeo pri návšteve našich webových stránok alebo nemáte účet Vimeo. Informácie sa prenášajú na server Vimeo v USA, kde sú uložené.

Ďalšie informácie o Vimeo môžete nájsť na https://vimeo.com/privacy.

d Addthis

Používame Addthis poskytovaný od AddThis, Inc., aby sme umožnili používateľom našich webových stránok používať funkcie sociálnych médií, napr. zdieľanie, odosielanie alebo odporúčanie stránok.

Ďalšie informácie o Addthis môžete nájsť na http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/.

e YouTube

Na niektorých našich stránkach máme vložené YouTube videá (poskytované YouTube LLC). Keď navštívite niektorú z týchto stránok, tak sa vytvorí spojenie s YouTube. Kliknutie na video potom spustí ďalšie procesy spracúvania údajov. Keď navštívite stránky, ktoré obsahujú videá YouTube, tak sa z technických dôvodov vaša IP adresa prenesie do YouTube. YouTube môže navrhovať obsah na základe vašich predchádzajúcich použití, ak ste prihlásený v službe YouTube pri návšteve našich webových stránok a počas kliknutia na tlačidlo YouTube na našich webových stránkach.

Ďalšie informácie o YouTube môžete nájsť na https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=en&visit_id=0-636652799487865073-854862198&rd=1.

f Facebook

Používame Facebook poskytovaný od Facebook, Inc. s cieľom identifikácie používateľov prihlásených na Facebooku na účely zdieľania obsahu na Facebooku. Táto funkcia spracúva vaše osobné údaje iba vtedy, keď ste prihlásený na Facebooku počas návštevy našej webovej stránky a počas kliknutia na tlačidlo Facebook na našich webových stránkach.

Ďalšie informácie o Facebook môžete nájsť na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

g LinkedIn

Používame LinkedIn poskytovaný od LinkedIn Corp. s cieľom umožnenia funkcie "sledovať" a "zdieľať" v LinkedIn. Táto funkcia spracúva vaše osobné údaje iba vtedy, keď ste prihlásený na LinkedIn počas návštevy našej webovej stránky a počas kliknutia na tlačidlo LinkedIn na našich webových stránkach.

Ďalšie informácie o LinkedIn môžete nájsť na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=%7Berror-page%7D-privacy-policy.

h Pinterest

Používame Pinterest poskytovaný od Pinterest, Inc. s cieľom identifikácie používateľov prihlásených na Pinterest na účely "zhromažďovania", "organizácie" a "zdieľania" obsahu na Pinterest. Táto funkcia spracúva vaše osobné údaje iba vtedy, keď ste prihlásený na Pinterest počas návštevy našej webovej stránky a počas kliknutia na tlačidlo Pinterest na našich webových stránkach.

Ďalšie informácie o Pinterest môžete nájsť na https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy.

i Instagram

Používame Instagram poskytovaný od Instagram, LLC, s cieľom identifikácie používateľov prihlásených na Instagram na účely "zdieľania" obrázkov na Instagram. Táto funkcia spracúva vaše osobné údaje iba vtedy, keď ste prihlásený na Instagram počas návštevy našej webovej stránky a počas kliknutia na tlačidlo Instagram na našich webových stránkach.

Ďalšie informácie o Instagram môžete nájsť na https://help.instagram.com/155833707900388.

3. Ako zakázať cookies?
Súbory cookies môžete zakázať podľa postupov pre jednotlivé typy cookies ako je uvedené nižšie. Pre bližšie informácie prosím pozrite príslušnú sekciu. Okrem toho môžete cookies zakázať zmenou nastavení vo vašom prehliadači. Pokiaľ zakážete cookies na vašom zariadení, tak budete mať stále rovnaký prístup k webovým stránkam spoločnosti Nordzucker ako keby boli cookies povolené, nakoľko to bude mať za následok len menej presné údaje o používaní v rámci interných správ spoločnosti Nordzucker a menšie množstvo informácií, z ktorých by sme sa mohli poučiť. Pre bližšie informácie o postupe vymazania cookies z vášho prehliadača, prosím pozrite sprievodcu pre váš konkrétny prehliadač nižšie.

·         Pre Internet Explorer je k dispozícii sprievodca tu

·         Pre Mozillu je k dispozícii sprievodca tu

·         Pre Chrome je k dispozícii sprievodca tu

·         Pre Safari je k dispozícii sprievodca tu

 


Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9
SK - 914 01
Trenčianska Teplá
tel.: +421 32 6558 646
fax.: +421 32 6558 505

e-mail: info.sk@nordzucker.com

Zodpovedná osoba nad ochranou osobných údajov:
CBsoft, s.r.o.
tel.: +421 948 022 646
e-mail: dpo@cbsoft.sk