Speak Up systém

 Oznámenie na nesprávne etické správanie

V spoločnosti Nordzucker je na prvom mieste legálne, ekologické a čestné konanie. Podnikové hodnoty – zodpovednosť, zanietenosť, odvahu a ocenenie – berieme ako podnik s viac ako 3 200 zamestnancami v celej Európe veľmi vážne.

Preto by sme chceli povzbudiť všetkých zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a iné záujmové skupiny, aby nám pomohli pri odhaľovaní nesprávneho správania sa a ilegálnych obchodných praktík. Sem patria najmä témy ako korupcia  a podplácanie, podvod alebo krádež, porušovanie predpisov na ochranu zdravia, životného prostredia a predpisov bezpečnosti práce, správania, ktoré môže viesť k nevhodnému alebo nesprávnemu výsledku vo finančnom výkazníctve a audite, sexuálne delikty, porušenie práva upravujúceho podmienky hospodárskej súťaže a ochranu osobných údajov, ako aj porušovanie kódexu správania spoločnosti Nordzucker (Code of Conduct).

Prostredníctvom tohto informačného systému (BKMS® System) môžete otvorene hovoriť o týchto témach – a pokiaľ si to želáte – aj anonymne. Informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto systému, budú spracovávané prísne dôverne.  Pomôžte  pri odhaľovaní nesprávneho

správania sa a ilegálnych obchodných praktík.
 Ďalej