Považský cukor - Profil

V roku 1900 bol položený základný kameň fabriky vtedy ešte Považského cukrovaru a už v nasledujúcom roku sa uskutočnila prvá cukrovarní­cka kampaň. Počas vyše 100 rokov cukrovar prešiel rôznymi organizačnými zmenami a súčasne došlo aj k postupnému zvyšovaniu kapacity. V začiatkoch existencie cukrovar zamestnával 66 stálych zamestnancov a 84 nájomných robotní­kov. Počas kampane počet robotní­kov stúpol na 700. V súčasnosti pracuje v cukrovare 175 stálych zamestnancov. Považský cukor a.s. ako prvý na Slovensku začal v roku 2005 s delenou kampaňou. 60 % ťažkej šťavy spracuje cukrovar v jesennej kampani bežného roka a 40 % v jarnej ťažkoštiavnej kampani nasledujúceho roka.

 

 

Registrovaný v Obchodnom

registri Okresného súdu

Trenčí­n, odd. Sa, vložka

č.10298 / R

 

ICO: 357 162 66

 


Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9
SK - 914 01
Trenčianska Teplá
tel.: +421 32 6558 646
fax.: +421 32 6558 505

e-mail: info.sk@nordzucker.com

Zodpovedná osoba nad ochranou osobných údajov:
CBsoft, s.r.o.
tel.: +421 948 022 646
e-mail: dpo@cbsoft.sk